ریکاوری رم دوربین CF, SD RAM, Micro SD 

بازیابی اطلاعات رم RAM Micro SD

بازیابی اطلاعات رم دوربین بازیابی اطلاعات رم CF, SD RAM, Micro SD  – ریکاوری اطلاعات رم اس دی رم دوربین شناسایی نمی شود، No Detected شده است؟ رم دوربین را به رم ریدر (Ram Reader) وصل می کنید اطلاعات را نمایش نمی دهد؟ ظرفیت رم 0 (صفر) شده است؟ وقتی رم را به Ram reader وصل […]

پاک شدن ناگهانی اطلاعات

ریکاوری اطلاعات پاک شده

پاک شدن ناگهانی اطلاعات پاک شدن ناگهانی اطلاعات مشکلی حاد برای کلیه کسب و کارها و کاربران خانگی می باشد. پاک شدن ناگهانی اطلاعات یعنی از بین رفتن زمان و صرف هزینه جهت ریکاوری اطلاعات مورد نظر یک شرکت و یا افراد است پاک شدن ناگهانی اطلاعات هنگامی رخ می دهدکه طلاعات یا به صورت […]