بازیابی اطلاعات VMWare

بازیابی اطلاعات VMWare – ریکاوری اطلاعات ماشین مجازی وقتی اطلاعات ماشین های مجازی خود را گم می کنید ، یا خود VM ها خراب یا غیرقابل دسترسی می شوند (یا فقط از بین می روند) و ابزارهای بازیابی و پشتیبانی داده های خود VMWare نمی توانند کمک کنند ، کارشناسان مرکز هارد ایران می توانند […]