دلیل به صدا افتادن هارد چیست؟

چرا هارد دیسک ها به صدا می افتند؟ زمانیکه هارد را به سیستم وصل کنید از داخل هارد صدا های عجیبی مانند کلیک کلیک و صدا های مشابه به آن به گوش می رسد. اگر هارد صدا می دهد و هارد شما دچار این آسیب دیدگی شده است ، صریحاً پیشنهاد می شود ، هر […]