“سوابق” مرکز هارد ایران

نام تجاری: IRAN’s HARD CENTER 
تاسیس: ۱۳۷۵