متخصصان ما،بازگشت اطلاعات شما را تضمین می‌کنند…

بازیابی اورژانسی هارد اکسترنال

اورژانس مرکز هارد ایران

 


مرکز هارد ایران، حساسیت اطلاعات از دست رفته مشتریان را کاملا درک، و برای افرادی که فورآ به اطلاعات نیاز دارند، بخش اورژانسی را احداث نموده است. در اورژانس مرکز هارد ایران، حدود 80% از موارد اورژانسی ، در کمتر از 3 ساعت، به طور کامل ریکاوری میشوند.

تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال

Premium boards for every rider

نشانه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد هارد اکسترنال با مشکل مواجه شده است یا دچار آسیب شده است. برخی از رایج‌ترین نشانه‌هایی که هارد اکسترنال شما آسیب دیده، یا با نقص فنی یا نرم افراری مواجه شده که ممکن است به زودی منجر به خرابی آن شود، بررسی خواهیم کرد:

Find your board

به عنوان یک حافظه قابل حمل که می‌توانید در هر شرایطی همراه خود داشته باشید، هارد اکسترنال شما به دلیل استفاده نادرست مکرر، فرسودگی، نرم‌افزارهای ناسازگار در سیستم‌ عامل، اتصال مکرر به دستگاه‌های گوناگون، مستعد خرابی میباشند. خرابی هارد اکسترنال می‌تواند بصورت ناگهانی، تدریجی یا جزئی اتفاق بیفتد اما باید در نظر داشت که بدون در نظر گرفتن نوع خرابی، امنیت اطلاعات شما میتواند توسط یک تیم حرفه‌ای ریکاوری اطلاعات تضمین شود. نکته‌ای که باید هنگام جستجوی مرکز بازیابی اطلاعات در نظر داشته باشید این است که یک مرکز معتبر تا زمانی که هارد و نوع آسیب را بررسی نکند نمی‌تواند تخمین بازیابی را به شما ارائه دهد. مرکز هارد ایران با ارائه مشاوره تخصصی رایگان، این امکان را به همراهان خود میدهد تا اطلاعات لازم جهت بازیابی اطلاعات بر اساس نوع خرابی پیش آمده داشته باشند.

مشاوره تخصصی رایگان
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال

برخی از مشتریان مرکز هارد ایران

تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال
تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال

نشانه های آسیب‌دیدگی
هارد اکسترنال

تماس با کارشناس

نشانه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد هارد اکسترنال با مشکل مواجه شده است یا دچار آسیب شده است.این علائم مهم خرابی هارد دیسک‌های اکسترنال را به هیچ عنوان نادیده نگیرید و مطمئن شوید که در اسرع وقت از هارد اکسترنال خود نسخه بک آپ تهیه میکنید.

برخی از رایج‌ترین نشانه‌هایی که هارد اکسترنال شما آسیب دیده، یا با نقص فنی یا نرم افراری مواجه شده که ممکن است به زودی منجر به خرابی آن شود، بررسی خواهیم کرد:

سه نوع اصلی خرابی هارد اکسترنال وجود دارد که می‌تواند منجر به از دست رفتن اطلاعات شود:

تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال

مشکلات مکانیکی یا فیزیکی هارد

هارد دارای قطعات ظریفی است که با سرعت بالایی حرکت می‌کنند و با افزایش طول عمرشان مستهلک شده و امنیت و حفظ اطلاعات را به خطر می‌اندازد. هدهای هارد درست بالای پلاتر‌هایی که داده‌های شما را ذخیره می‌کنند، بصورت شناور حرکت میکنند و اگر با صفحات در تماس باشند، ممکن است داده‌ها را با خراش دادن پلاتر از بین ببرند.

تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال

مشکلات الکترونیکی

اگر هارد اکسترنال مشکل الکترونیکی داشته باشد، بسته به اینکه کدام یک از اجزای آن از کار افتاده باشد، ممکن است به طور کامل از کار بیفتد یا مدام ارور بدهد. خرابی‌های الکترونیکی به اندازه خرابی یا ضربه فیزیکی هارد دیسک جدی هستند و فقط باید توسط متخصصان باتجربه بازیابی اطلاعات رسیدگی شود. برخی از هاردهای اکسترنال به دلایل فن‌های معیوب روی درایو، کابل‌های برق غیر استاندارد و نوسان برق دچار خرابی الکترونیکی می‌شوند.

تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال

مشکلات نرم افزاری:

هارد دیسک‌های اکسترنال نیز می‌توانند داده‌ها را به دلیل مشکلات غیر فیزیکی که بر نحوه عملکرد درایو تأثیر می‌گذارد، از دست بدهند. حمله ویروسی یا بدافزارها، هارد فرمت شده یا حذف تصادفی اطلاعات و شناخته نشدن هارد توسط سیستم عامل برخی از این مشکلات میباشد.

 

تصویر خدمات تخصصی بازیابی انواع هارد اکسترنال

چگونه از دست دادن اطلاعات در هارد اکسترنال خود جلوگیری کنیم؟

از اطلاعات مهم روی هارد اکسترنال خود بک آپ تهیه کنید. بسیاری از مردم از هارد اکسترنال برای ذخیره اطلاعات مهم خود استفاده می‌کنند که در صورت گم شدن یا آسیب دیدن، جایگزینی آن غیرممکن است. شما هرگز نباید تنها یک کپی از این نوع داده‌ها داشته باشید. از یک هارد دیگر یا یک سرویس ابری برای تهیه بکاپ اضافی از مهمترین اطلاعات خود استفاده کنید.

در مواردی که درایو با مشکلاتی مواجه می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است به زودی از کار بیفتد، باید سریعا بک آپ گیری از اطلاعات مهم شروع شود. در صورت‌عدم دسترسی به اطلاعات خود به هیچ عنوان سعی در استفاده از نرم‌افزار‌های بازیابی اطلاعات نکنید زیرا میتواند منجر به حذف دائمی اطلاعات شما شود.

اجرای نرم‌افزار آنتی ویروس بر روی سیستم، احتمال آلوده شدن هارد اکسترنال به نوعی بدافزار یا ویروس را به حداقل می‌رساند. سهولت در اشتراک‌گذاری این هارد‌های اکسترنال با سایر سیستم‌های کامپیوتری میتواند باعث ایجاد آلودگی ویروسی از کامپیوتر دیگری می‌شود. هنگام اتصال هارد مراقب باشید و دقت کنید که فقط به رایانه‌های بدون ویروس متصل شوید.

قبل از انجام هر فعالیتی که ممکن است باعث حذف اطلاعات شود مثل پارتیشن‌بندی درایو، از امنیت اطلاعات مهم خود مطمئن شوید. قبل از وارد کردن هر دستوری مطمئن شوید که واقعاً همان کاری است که می‌خواهید انجام دهید.

هارد اکسترنال خود را از آسیب‌های فیزیکی محافظت کنید. آن را از گرما یا رطوبت شدید دور نگه دارید و مراقب باشید که به دستگاه ضربه‌ای وارد نشود یا نیفتد. زیرا هد‌ها و صفحات هارد دیسک ممکن است در اثر عوامل محیطی جا به جا یا دچار آسیب شوند.

روزانه در مرکز هارد ایران و در هر نیم ساعت، بیش از 5 ترابایت اطلاعات بازیابی میشود.

روند بازیابی اطلاعات هارد اکسترنال

سال‌ها تجربه در بازیابی سخت‌ترین و پر چالش‌ترین هارد‌های اکسترنال مرکز هارد ایران را تبدیل به معتبرترین شرکت بازیابی اطلاعات در ایران کرده است. بنابراین چه هارد اکسترنال شما دارای مشکلات نرم افزاری باشد یا یک خرابی شدید مکانیکی مثل خرابی موتور هارد، مرکز هارد ایران با متخصصان با تجربه و به روزترین تجهیزات بازیابی اطلاعات در تمامی مراحل ریکاوری در کنار شما خواهد بود.

مرکز هارد ایران پس از دریافت درایو اکسترنال شما، بصورت رایگان آسیب را بررسی کرده و یک گزارش کامل شامل فهرستی از فایل‌های قابل بازیابی، قیمت و زمان تحویل بدست شما میرساند. پس از موافقت شما با بازیابی، مهندسان با تجربه ما با استفاده از ابزارهای اختصاصی پیشرفته تلاش میکنند هارد اکسترنال شما را آماده و فرآیند بازیابی اطلاعات را شروع کنند.

سرویس پشتیبانی مشتریان مرکز هارد ایران بصورت ۲۴ ساعت شبانه روز با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان آماده ارائه خدمات به کاربران خود که نگران اطلاعات ارزشمند خود هستند میباشد.

با وبلاگ مرکز هارد ایران بر اتفاق رخ داده، مسلط تر شوید.

مقالات مشابه